КОЛЕДНА ПРОМОЦИЯ 2018

Общи условия на „КОЛЕДНА ПРОМОЦИЯ 2018”

 

  1. ОРГАНИЗАТОР НА КОЛЕДНА ПРОМОЦИЯ

КОЛЕДНА ПРОМОЦИЯ, наричана по-долу Промоция, се организира и провежда от  „РОНОС” ООД, ЕИК 831176328 , със седалище и адрес на управление гр. София 1303, бул. „Ал. Стамболийски” № 84, бизнес сграда Urban Model, ет.7, офис 38-39 , наричано по-долу „Организатор”.

 

2. УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се организира и провежда в съответствие с настоящите общи условия, наричани по-долу „Общите условия”. Общите условия се прилагат за целия период на провеждане на Промоцията във вида, в който са публикувани в интернет сайта www.officemarket.bg, наричан по-долу „Сайта”. Организаторът на Промоцията има право да променя Общите условия, като съответната промяна влиза в сила от публикуването на изменените Общи условия на Сайта. При промяна в Общите условия на Промоцията, Организаторът публикува на видно място на уеб сайта си уведомление за променените условия.

3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията започва на 27.11.2018 г. и ще продължи до 31.12.2018 г. или до изчерпване на наличностите на промоционалните подаръчни пакети. Периодът на провеждане на Промоцията може да бъде променен по всяко време от Организатора. Обстоятелството по прекратяване на Промоцията се публикува от Организатора на Сайта и се счита за известно на всички лица от момента на публикуването му на Сайта.

5. УЧАСТНИЦИ В ПРОМОЦИЯТА

В Промоцията може да участва всяко пълнолетно физическо лице или юридическо лице, което закупи от сайт: www.officemarket.bg стоки над определена стойност без ДДС по стандартни каталожни цени, като изключение правят стоки от продуктови категории: Техника. Клиент участващ в настоящата промоция не може да участва в други действащи към същия момент промоционални програми на компанията.

6. ПАРАМЕТРИ НА ПРОМОЦИЯТА

В рамките на настоящата Промоция всеки клиент на „Ронос” ООД, който закупи стоки по каталожни цени над определена стойност без ДДС, ще получи подарък, както следва:

  • При покупка на стоки на стойност над 250 лв. без ДДС по стандартни каталожни цени, клиентът получава подарък бутилка червено вино или подаръчен компект “Коледни маслени бисквити 250 гр.+козметична коледна топка Yves Roche“ .

  • При покупка на стоки на стойност над 500 лв. без ДДС по стандартни каталожни цени, клиентът получава подарък гривна Xiaomi или комплект от бутилка уиски Jack Daniels 700 мл. с две брандирани чаши.

  • При покупка на стоки на стойност над 1200 лв. без ДДС по стандартни каталожни цени, клиентът получава ваучер подарък на стойност 120 лв. с ДДС от beauty магазин Beauty Zone & Douglas.

  • При покупка на стоки на стойност над 2000 лв. без ДДС по стандартни каталожни цени, клиентът получава подарък Gift Card с покритие на стойност 200 лв. с ДДС, която може да бъде използвана навсякъде по света, където се приемат плащания с MasterCard/Visa, на ПОС терминал и online.

  • При покупка на стоки на стойност над 2800 лв. без ДДС по стандартни каталожни цени, клиентът получава подарък мобилен телефон Huawei Y6 2018 или мобилен телефон Xiaomi Redmi 6A.

7. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален спор между Организатора на Промоцията и Участниците в същата се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд в гр. София. Настоящата разпоредба има силата на изрично споразумение по смисъла на чл. 117, ал. 2 от ГПК.

8. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящите Правила са в сила по отношение единствено на описаната в тях Промоция и се прилагат за периода и условията на нейното действие. Всички други промоции, организирани от Дружеството, ще се регламентират от отделни Правила.

Тези Общи условия са приети на 26.11.2018 г. и са валидни за периода на Промоцията.

Други Новини